ЗА НАС
_____Кантората е изградена от юристи с богат опит в различни области на правната наука.
_____На експертно ниво се предоставя комплексно правно обслужване на местни и чуждестранни физически и юридически лица.
_____Екипът работи, съгласно установените етични правила, и се ползва с високо обществено доверие и уважение в юридическата сфера.
ХАРТА НА ДОВЕРИТЕЛЯ
1. Конфиденциалност
2. Коректност
3. Професионализъм
4. Ефективност
5. Бързина
6. Качество на работа
7. Обратна връзка
СМЕТКА ЗА РАЗНОСКИ
     Сметка по чл. 39 от Закона за адвокатурата, открита при "Юробанк България" АД:
BIC: BPBI BGSF,
и IBAN: BG93 BPBI 7942 1019 9311 02,
титуляр адвокат Николай Лалев.
СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ
  Процесуално представителство по граждански,
    административни и наказателни дела

  Право на интелектуалната собственост

  Дружествено и Корпоративно право

  Облигационно и Търговско право

  Банково и Финансово право

  Застрахователно право

  Семейно и наследствено право

  Вещно право

  Трудово право

  Наказателно право
Страницата се поддържа от адвокатска кантора ЛАЛЕВ © 2013 Свързани страници:                                                                         bailiff.bg © 2011
адвокат Николай Лалев
© 2019

АДВОКАТСКА КАНТОРА
ЛАЛЕВ И ПАРТНЬОРИ

АДВОКАТСКА КАНТОРА
ЛАЛЕВ И ПАРТНЬОРИ