ЗА КАНТОРАТА И ЕКИПА
       Кантората е създадена от доказани в съдебна зала адвокати-процесуалисти и опитни в предсъдебна фаза юристи.
       Всеки член на Екипа е длъжен да поддържа знанията и уменията си постоянно на високо професионално ниво.
       Кантората разполага и с утвърдени външни експерти в различни сфери - икономисти, лекари, графолози и др.
       Доказани и неоспорими са успехите ни в процесите на защита правата и законните интереси на Доверителите ни.
ЕКИП, ДОВЕРИЕ,
ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ.
и ведно със задълбочените ни познания в областта на правната теория, националното законодателство, правото на ЕС, и трайната съдебна практика, се  налага използването на външни експерти - счетоводители, оценители и др.
      Истинско предизвикателство за Нашия екип е, когато открием противоречие в юриспруденцията или празнота в последната. Създаването на т.нар. Прецедент или уеднаквяването на съществуваща противоречива съдебна практика, не са ни чужди.  Удоволствие е, когато узнаем от постановения съдебен акт, че мотивите ни са изцяло акцептирани от съда, а представляваният интерес защитен.
      Високото ниво на мотивация на юристите от Кантората повишава не само професионализма им, но и екипното доверие, които фактори предават реална динамичност на относително статичните съдебни производства и увеличават ефективността на предприетите в интерес на Доверителя действия.
     Принцип на Кантората е абсолютната Конфиденциалност, относно Доверителите ни и предоставената ни или узната информация за тях. Утвържаването му във времето е резултат от нескончаемия процес на строг вътрешен контрол.

      Високите оценки, давани на екипа на Кантората, води до непрекъснато увеличаващ се обем на възлаганите ни задачи. От своя страна решаването на казуси от различни области на правната наука налага необходимостта от непрекъснато повишаване степента на професионална квалификация и тясна специализация на всеки един член от Екипа ни.
      Дълбочината на юридическата мисъл и обемът на знанията са основополагащ фактор за ефективността ни и служат като предпоставка за изработването на успешни и издържани от правна страна механизми за защита от трети лица.
      При решаване на гражданскоправен спор по извънсъдебен път Ние не целим единствено да бъдат избегнати евентуални бъдещи съдебни производства, а преди всичко да бъде постигнат по-добър икономически резултат.
      Високото качество на изготвяните документи и характерния и лесно познаваем почерк на Кантората все по-често водят до бързи и трайни решения на спорове от наказателен и гражданскоправен характер.
      Същите обаче не винаги могат да бъдат постигнати единствено с анализ от правна страна


Работа
Стаж
При интерес и желание от Ваша страна, може да изпратите мотивационно писмо, автобиография и снимка на следния имейл: jobs@lalev.bg
© 2013 by ЛАЛЕВ И ПАРТНЬОРИ

АДВОКАТСКА КАНТОРА
ЛАЛЕВ И ПАРТНЬОРИ
АДВОКАТСКА КАНТОРА
ЛАЛЕВ И ПАРТНЬОРИ