УСЛУГИ
През 2014 г. Кантората започна предоставянето на уникалната за Република България услуга - ДЕЖУРЕН АДВОКАТ.
24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата е на разположение адвокат от когото може да получите своевременно правен съвет или да Ви бъде оказано съдействие на място.

Дежурният адвокат е изключително полезен на заетите в сферата на услугите.

Процесуално представителство
       Осъществяване на процесуално представителство във всички фази на гражданските и наказателните производства.
       Изготвяне на стратегия и всички документи, необходими за осъществяване на надлежна процесуална защита, по граждански, наказателни и административни дела.
       Определяне на стратегия при водене на преговори и инициираните съдебни производства с цел да бъде пълно удовлетворяване на частния интерес.
Облигационно и Търговско право
       Консултации и изготвяне на договори при в областите на гражданското право - облигационно, търговско, и др.
       Водене на преговори за извънсъдебно решаване на спорни договорни отношения и сключване споразумения.
       Предприемане на превантивни действия срещу недобросъвестни търговски партньори, клиенти и др.
       Удовлетворяване на вземания и защита от недобросъвестни кредитори по реда на принудителното изпълнение, съгласно Закона за особените залози и Гражданско процесуалния кодекс.
Дружествено и Корпоративно право
       Консултиране в процеса на избор правна структура на дружеството и съдействие при неговото учредяване.
       Изготвяне на необходимите документи за регистрация на юридически лица.
       Представителство пред държавни и общински органи, съдилища, особени юрисдикции, Агенция по вписванията, НАП и др.
       Юридическа обезпеченост на органите на управление на дружествата и предоставяне на всички нужни правни услуги.
       Предприемане на ответни мерки срещу незаконосъобразни действия от страна на застрахователни дружества при определяне стойността на щета от настъпило застрахователно събитие.
       Защита срещу искове за непозволено увреждане.
       Изготвяне на всички видове документи, в т.ч. и на жалби до Комисията по финансов надзор.
       Съдействие от правна страна при сключване на застрахователни договори.
Застрахователно право
       Предоставяне на консултации и  извършване на правен анализ при кредитиране на физически и юридически лица.
       Съдействие при предоговаряне и преструктуриране на кредитни експозиции, вкл. и в условията на съществуващи неравноправни клаузи в договорите за кредит.
       Изготвяне на необходимите документи за решаване на спорове чрез споразумения, както и при активни арбитражни, съдебни и изпълнителни производства.
Банково и Финансово право
© 2013 by ЛАЛЕВ И ПАРТНЬОРИ

АДВОКАТСКА КАНТОРА
ЛАЛЕВ И ПАРТНЬОРИ
Право на интелектуалната собственост
       Консултации, регистрации и защита на патенти, търговски марки, авторски права и др.
       Откриване и представителство в производства по отмяна и опозиции на регистрации пред Патентно ведомство на Република България и подаване на жалби до Комисия за защита на конкуренцията.
       Доброволно уреждане на нарушени права на интелектуална собственост и превенция за недопускане на подобни действия от трети лица.
Наследствено и Семейно право
Вещно право
Трудово право
       Защита срещу незаконосъобразни действия на работодатели.
       Изготвяне на искови молби и други книжа срещу незаконно уволнение, включително и такива, съдържащи искания за възстановяване на работа.
       Процесуално представителство и защита по трудовоправни спорове.
       Консултации относно проблеми на трудовото законодателство, изготвяне на вътрешно корпоративни трудови правила и защита, съгласно Кодекса на труда, на работодатели от недобросъвестни работници или служители.
       Консултации при придобиване на недвижимо имущество и учредяване на вещни права върху имот.
       Съдействие при издаване на всички необходими книжа - преписи на актове, скици, данъчни оценки и пр.
       Изготвяне на нужните документи /преписи на актове, скици, данъчни оценки, проекти на нотариални актове, предварителни договори и пр./ за безпроблемно сключване на разпоредителни сделки с вещни права и оказване на съдействие в нотариалните и последващи регистърни производства пред компетентните държавни и общински органи.
       Защита по реда на гражданското съдопроизводство и иницииране на наказателно преследване срещу трети недобросъвестни лица.
       Изготвяне на договори /брачни, предбрачни/, завещания  и всички  необходими документи при прекратяване на брака както по взаимно съгласие, така и по общия исков ред, в т.ч. и при определяне на дял от имуществото придобито по време на брака, размера на първоначалната издръжка и родителските права.
       Съдействие при определяне на наследствен дял, при делба на имущество, при приемане и отказ от наследство.
Наказателно право
Досъдебни и Съдебни производства
       В наказателния процес от първостепенно значение е съхранението на конституционните права на задържаното или на обвиненото в извършване на престъпление лице.
       Защитата в наказателно производство се извършва както в досъдебната, така и в съдебната фаза. Осъществява се чрез предприемане на адекватни и ефективни процесуални действия като същевременно се съблюдава и за стриктното спазване на закона от страна на разследващите или правораздавателните органи.
       От друга страна навременните действия в досъдебно производство и защитата пред съда във връзка с мерките за неотклонение, предприети в последното, са от изключително значение при запазване социалния статус на разследваното или обвинено лице.
       Предпоставките за Нашите успехи се коренят в детайлното познаване на извършваните процесуални действия от органите на досъдебното производство и прокуратурата и в суспендирането на всички опити за повдигане на несъстоятелни обвинения или налагане на несправедливи и незаконосъобразни санкции.
       Доказано успешна е практиката ни в процесите на постигане на споразумения с прокуратурата, поради което на подзащитните ни не се налагат ефективни присъди, а такива със срок за изпитване /условни присъди/ или пробация като възпитателна мярка. При специфични условия е възможно да бъде наложено само административно наказание на обвинения като се запазва чисто съдебното му минало.
       В случаите на влязла в сила осъдителна присъда и изтърпяно наказание, за снемане от отчет и заличаване негативните последици от водения наказателен процес срещу лицето, Кантората успешно води и дела за реабилитация, в следствие на което подзащитният ни се счита за "Не осъждан", освен ако законът изрично не предвижда друго.

       Оказваме съдействие и при защита правата на пострадали от престъпления лица.
Извършваме процесуално представителство в наказателното производство в качеството им на частни обвинители или граждански ищци.
АДВОКАТСКА КАНТОРА
ЛАЛЕВ И ПАРТНЬОРИ