ЗА НАС
      В дейността си Кантората се стреми да бъде в услуга на обществото.
     На експертно ниво се предоставя комплексно правно обслужване на местни и чуждестранни физически и юридически лица.
       Стремим  се  да  работим  без  да  се  ползуват услуги на външни юристи, като разчитаме единствено на себе си.
ХАРТА НА ДОВЕРИТЕЛЯ
1. Конфиденциалност
2. Коректност
3. Професионализъм
4. Ефективност
5. Бързина
6. Качество на работа
7. Обратна връзка
СМЕТКА ЗА РАЗНОСКИ
Сметка по чл. 39 от Закона за адвокатурата, открита при „Юробанк България” АД:
BIC: BPBI BGSF,
и IBAN: BG93 BPBI 7942 1019 9311 02,
титуляр адвокат Николай Лалев
СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ
  Процесуално представителство пред съдебни и административни органи и институции

  Право на интелектуалната собственост

  Дружествено и Корпоративно право

  Облигационно и Търговско право

  Банково и Финансово право

  Застрахователно право

  Семейно и наследствено право

  Вещно право

  Трудово право

  Законотворческа дейност

АДВОКАТСКА КАНТОРА
ЛАЛЕВ
АДВОКАТСКА КАНТОРА
ЛАЛЕВ
Aдвокатска кантора ЛАЛЕВ © 2013
Свързани страници:        адвокат Николай Лалев © 2019