ЗА КАНТОРАТА И ЕКИПА
       Кантората е създадена от доказани в съдебна зала адвокати-процесуалисти и опитни в предсъдебна фаза юристи.
       Всеки член на Екипа е длъжен да поддържа знанията и уменията си постоянно на високо професионално ниво.
       Кантората разполага и с утвърдени външни експерти в различни сфери - икономисти, лекари, графолози и др.
       Доказани и неоспорими са успехите ни в процесите на защита правата и законните интереси на Доверителите ни.
ЕКИП, ДОВЕРИЕ,
ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ.
теория, националното законодателство, правото на ЕС, и трайната съдебна практика, като се  налага използването на външни експерти - счетоводители, оценители и др.
      Истинско предизвикателство за Кантората е, когато бъде открито противоречие или празнота в съдебната практика или в борбата при уеднаквяването на противоречива юриспруденция.  Удоволствие е, когато узнаем от постановения съдебен акт, че мотивите ни са изцяло акцептирани от съда, а представляваният интерес защитен.
      Високото ниво на мотивация води не само до повишаване на професионализма, но и предава реална динамичност на относително статичните процеси и увеличават ефективността на предприетите в интерес на Доверителя действия.
     Предвид редица обективни причини се принудихме се заемем и със законотворческа дейност, предвид беззаконията на тези, които следва да се водят единствено от закона.
     Принципи на Кантората са абсолютните Конфиденциалност, относно Доверителите ни и предоставената ни или узната информация за тях, и отстояване принципа на Правовата държава.

      Високите оценки, давани на Кантората, често са под формата на критика, нападки или в опити за някакъв вид въздействие. От своя страна решаването на казуси от различни области на правната наука налага необходимостта от непрекъснато повишаване степента на професионална квалификация и тясна специализация.
      Дълбочината на юридическата мисъл и обемът на знанията са основополагащ фактор за ефективността ни и служат като предпоставка за изработването на успешни и издържани от правна страна механизми за защита от трети лица.
      При решаване на гражданскоправен спор по извънсъдебен път Ние не целим единствено да бъдат избегнати евентуални бъдещи съдебни производства, а преди всичко да бъде постигнат по-добър икономически резултат.
      Високото качество на изготвяните документи и характерния и лесно познаваем почерк на Кантората все по-често водят до бързи и трайни решения на спорове от гражданскоправен характер.
      Същите не винаги могат да бъдат постигнати единствено с анализ от правна страна и ведно със задълбочените ни познания в областта на правната


Сигнал
Помощ
Всеки, който се е срещнал с беззаконието на орагни и/или институции на съдебната и/или изпълнителната власти може да ни уведоми чрез формата в Контакт или на следния имейл: office@lalev.bg.

АДВОКАТСКА КАНТОРА
ЛАЛЕВ
АДВОКАТСКА КАНТОРА
ЛАЛЕВ


Aдвокатска кантора ЛАЛЕВ © 2013
Свързани страници:                адвокат Николай Лалев
© 2019